Nhiệt độ dung dịch xử lý thủy sản

Q&ANhiệt độ dung dịch phụ gia và nhiệt độ bán thành phẩm có ảnh hưởng đến khối lượng tăng trọng không? Vậy theo kinh nghiệm của nhà sản xuất phụ gia,  vui lòng cho biết nhiệt độ bao nhiêu là phù hợp? (vì có tài liệu nói khi pha dung dịch phụ gia, nhiệt độ nước >150C thì phosphat bị mất hoạt tính còn nếu nhiệt độ nước thấp thì phụ gia khó tan)

Câu hỏi cần tách ra 2 phần riêng biệt :

  • “Nhiệt độ dung dịch phụ gia và nhiệt độ bán thành phẩm (cá, tôm,…) “, được hiểu là nhiệt độ dung dịch xử lý có chứa thủy sản trong đó.  Nếu các điều kiện xử lý khác như  như ngâm , nhúng,  đảo trộn,…), thời gian xử lý,…  như nhau, thì việc tăng nhiệt độ dung dịch, sẽ làm tăng trọng sẽ nhiều hơn. Nhưng cẩn thận, khả năng nhiễm khuẩn cũng sẽ tăng theo, đó là chưa nói đến chất lượng sản phẩm sẽ ra sao khi tăng trọng quá mức.
  • Nhiệt độ khi pha dung dịch phosphate?. Nên pha dung dịch phosphate đến đâu sử dụng đến đó. Không nên hoà tan phosphate ở nhiệt độ cao (khoảng30 độ C trở lên , cỡ 15 độ C thì chưa đến nỗi), cũng như không nên pha sẵn để cách qua đêm, vì ở nhiệt độ cao và thời gian lưu trữ ở dạng dung dịch lâu,  một số polyphosphate sẽ bị thủy giải làm hoạt tính của phosphate bị kém đi.

Vũ Thế Thành

This entry was posted in Giao lưu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s