Phụ gia thủy sản

Các phụ gia Biosta dùng trong thủy sản đông lạnh

Biosta- SB 26 và Biosta NK8C

Biosta- TA27

Biosta- TS2

Biosta – TS2B

Biosta-TS2
Hạn chế mất nước ở tôm đông block và tôm hấp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s