Quản trị chất lượng

.

NTT cert  web 1

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG NTT

 

1-Quá trình phát triển hệ thống

2- Chính sách chất lượng

3- Đảm bảo chất lượng

4- Truy xuất nguồn gốc

5- Khiếu nại chất lượng

6- Những khó khăn từ thông tin khiếu nại

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s